โครงการเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา บุคคล เอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆเพื่อดำเนินการอนุรักษ์ช้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนิน การกระจายทุนทรัพย์ไปสู่โครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ช้างอย่างสูงสุดและเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำทุกปี คือ โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร โดยตรงต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งการจัดทัศนศึกษา และร่วมกันประกอบกิจกรรมเสริมโป่งช้างและโป่งสัตว์ป่าอื่นๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น

ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศของป่าอย่างมีนัยสำคัญ ผลจากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมต้องถูกทำลายเสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก ภัยพิบัติต่างๆ กำลังคืบคลานเข้ามาสู่มนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและโทษของการทำลายล้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ชนในชาติทุกหมู่เหล่า ได้เกิดความเข้าใจและหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าไม้ตามธรรมชาติได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

   1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหาความรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
   2. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าไม้ตามธรรมชาติอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศภายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
   4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และเกียรติคุณของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สมาชิกมูลนิธิฯ

สถานที่ดำเนินโครงการ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน

1-2 วัน

กิจกรรมในโครงการ

   1. การบรรยายให้ความรู้
   2. การเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ
   3. ปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารช้างและอาหารสัตว์ป่าอื่นๆ
   4. การนันทนาการ
   5. การประเมินผลโครงการ
   6. การติดตามผลและประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

   1. มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
   2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ดำเนินโครงการ

   1. มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
   2. อุทยานแห่งชาติ
   3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

หน่วยงานสนับสนุน

   1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เจ้าของพื้นที่และสำนักบริหารพื้น สาขา เจ้าของพื้นที่
   2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   3. โรงพยาบาลในพื้นที่
   4. หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

วิทยากร

   1. กรมป่าไม้
   2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   3. มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
   4. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

   1. มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
   2. ผู้ร่วมกิจกรรมบริษัท ห้างร้าน และเอกชนที่ให้การสนับสนุน
   3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
   2. ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ มีแหล่งอาหารเสริมเพื่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติที่ดีขึ้น
   3. เป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ในชนทุกหมู่เหล่า ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างยั่งยืน
   4. มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมโครงการมีผลงานและเกียรติคุณเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น