โครงการจดทะเบียนช้างเลี้ยงด้วยไมโครชิพ

หลักการและเหตุผล

ช้างเลี้ยงทุกตัวต้องจดทะเบียนตามกฎหมายสัตว์พาหนะ โดยทางการจะออกตั๋วรูปพรรณให้ ซึ่งใช้การระบุตัวด้วยลักษณะปรากฏ เช่น ตำหนิ ขวัญ ฯลฯ ทั้งนี้มีข้อบกพร่อง คือ การเลือนลาง ซ้ำซ้อน ปลอมแปลง ทำให้มีผู้ลักลอบนำช้างป่ามาสวมตั๋วอยู่บ่อยครั้ง ประชากรช้างในธรรมชาติถูกรบกวนจนลดน้อยลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการจดทะเบียนช้างโดยทำเครื่องหมายระบุตัวช้างที่รัดกุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันการใช้เครื่องหมายอิเลคโทรนิกส์หรือไมโครชิพ นับเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย ถาวร ตลอดจนปลอมแปลงได้ยากที่สุด จึงถูกพิจารณานำมาใช้ในช้างเลี้ยง

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ช้างเลี้ยงทุกตัวในประเทศไทยมีเครื่องหมายประจำตัวถาวร (ไมโครชิพ)
    2. เพื่อจดทะเบียนและสำรวจสำมะโนประชากรช้างอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
    3. เพื่อป้องกันการลักลอบปลอมแปลง นำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างเลี้ยง และลักลอบค้าช้างระหว่างประเทศ

การดำเนินการ

1. สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการสำรวจพื้นที่ และนัดหมายเพื่อทำทะเบียนประวัติช้าง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของช้าง โดยจะมีการ

     • ซักประวัติควาญช้าง และช้าง พร้อมทั้งตรวจเช็คว่าเคยติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือยัง
     • ทำการติดเครื่องหมายประจำตัวด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์ (ไมโครชิพ)
     • เก็บข้อมูลต่างๆ แยกตามประวัติช้างแต่ละเชือก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ทราบประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยอย่างแน่นอน
     2. ช้างเลี้ยงในประเทศไทยทุกเชือกมีการทำเครื่องหมายถาวรด้วยระบบไมโครชิพ
     3. ช่วยป้องกันหรือลดอัตราการลักลอบสวมรวยช้างป่า เท่ากับอนุรักษ์ช้างป่าไว้ได้ทางอ้อม
     4. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การวางแผนปฏิบัติการแม่บทสำหรับช้างเลี้ยงของประเทศไทยต่อไป
     5. ได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกถึงความตั้งใจ ปรารถนาดีจากชาวไทยและรัฐบาลไทยในการอนุรักษ์ช้างเอาไว้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างของประเทศอื่นอีกด้วย