โครงการคลินิกสุขภาพช้างเคลื่อนที่

หลักการและเหตุผล

ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียของช้างอย่างมากมาย หรืออาจเรียกว่ามากที่สุดก็ได้ ทั้งนี้เพราะช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาหรือเจ็บป่วยเกินกว่าจะเดินทางด้วยตนเองได้ จนบางครั้งสายเกินกว่าจะรักษา ฉะนั้นการดูแลรักษาช้างป่วยที่เหมาะสมที่สุด ก็โดยการจัดหน่วยดูแลรักษาสุขภาพและรักษาออกไปบริการแก่ช้างถึงที่จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

1. ออกให้บริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ แก่ช้างในท้องถิ่น

2. ออกให้บริการรักษาช้างป่วย ตลอดจนควบคุมช้างตกมันอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

3. ร่วมสำรวจ ศึกษา วิจัย เพื่อสุขภาพที่ดีของช้าง

การดำเนินการ

การป้องกันโรคและตรวจสุขภาพโดยเบื้องต้นนี้จะดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของช้าง โดยจะมีช้างมารวมกันคราวละประมาณ 150 เชือกปีละ 300 เชือก

สิ่งที่ปรากฏในการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพ คือ

    • ตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์หรือเจ็บป่วย
    • ตรวจอุจจาระเพื่อหาว่าติดพยาธิหรือไม่
    • ให้การถ่ายพยาธิ
    • ให้วัคซีนป้องกันโรค เช่น โรคคอบวม ฯลฯ
    • รักษาบาดแผลและโรคภัยไข้เจ็บที่พบ
    • ติดตั้งหมายเลขประจำตัวอิเลคโทรนิกส์ (ไมโครชิฟ) และทะเบียนประวัติประจำตัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1. ลดอัตราการเจ็บป่วยและสูญเสียช้างไปอย่างไม่จำเป็นโดยการให้การตรวจป้องกันอย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ให้การรักษาพยาบาลแก่ช้างได้ทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดการลุกลามเกินกว่าจะรักษาได้

3. ลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมากจากช้างตกมันอาละวาด

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชนทั้งในและนอกประเทศในด้านการเมตตาปราณีต่อสัตว์ของชาวไทย

5. เป็นการสร้างบุคลากรด้านสุขภาพช้าง ให้มีเพิ่มมากขึ้นจนเพียงพอ

6. เป็นแหล่งศึกษาและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้าง