20/23 หมู่ 2 ซ.ประชาชื่นนนทบุรี 2 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-952-5828 โทรสาร 02-952-5829

website : www.asian-elephant.org, E-mail : chang@asian-elephant.org