Main Page            About Us           Activity            Gallery            Contacts

รับมอบเงิน บริษัท อิออน ประเทศไทย 18 กรกฎาคม 2562
รับมอบเงิน บริษัท อิออน ประเทศไทย 17 มกราคม 2562
นิทรรศการ "Legend of Elephants" Art exibition 7-29 กรกฎาคม 2561 ณ MOCA ถ.กำแพงเพชร 6
รับมอบเงิน บริษัท อิออน ประเทศไทย 5 กรกฎาคม 2561
รับมอบเงิน โรงแรม โซลิแทร์ กรุงเทพ
รับมอบเงิน บริษัท อิออน ประเทศไทย 25 มกราคม 2561

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรับบริจาค

กฎหมาย/ประกาศ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างเข้ามาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
ช่องทางบริจาค
กิจกรรมมูลนิธิ

บริจาคผ่านกล่องรับบริจาคของมูลนิธิ
คลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย Asian Elephant foundation of Thailand
20/23 หมู่ 2 ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 2 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. 02-952-5828 Fax. 02-952-5829

สแกนสำหรับบริจาคเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของท่าน


กิจกรรมเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า
มูลนิธิช้างประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรม "เสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 8" ณ หน่วยจัดการต้นน้ำยางโทน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำละว้า-ถ้ำดาวดึงส์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 14 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม คลิ๊ก